Trappen voor binnen & buiten, leuningen, handgrepen, balustrades, poorten, hekwerk en diverse maatwerk!

GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE WEBSITE / DISCLAIMER

LEES DEZE DISCLAIMER BETREFFENDE DE WEBSITE ZORGVULDIG ALVORENS DEZE SITE TE GEBRUIKEN

Door deze website te raadplegen en op eender welke manier ermee te intereageren, verklaart u zich automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

Waarom deze voorwaarden?

In deze gebruiksvoorwaarden bepalen wij (Metaalwerken Bartels) hoe u, als gebruiker, gebruik kan maken van onze website www.metaalwerkenbartels.be (hierna de “website” genoemd).

Je moet deze gebruiksvoorwaarden samen met ons privacybeleid lezen, waarin bepaald wordt hoe jouw persoonsgegevens verwerkt worden.

Contactgegevens

Metaalwerken Bartels

Nijverheidsweg 10

3960 Bree – België

Tel: 089 20 66 61

info@metaalwerkenbartels.be

Je mag onze website enkel gebruiken indien je akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden.

 Deze website vervangt geen gepersonaliseerd juridisch advies

Wanneer wij diensten aan u leveren (documenten, advies, enz.) ingevolge het gebruik van onze website staan wij voor de juistheid daarvan in conform onze servicevoorwaarden.

De inhoud op onze website zelf wordt enkel bij wijze van algemene informatie verstrekt.

Hoewel wij alle redelijk verwachtbare inspanningen leveren om de informatie op onze website actueel en accuraat te houden, geven wij geen bevestigingen, waarborgen of garanties dat de inhoud op onze website juist, volledig of actueel is. Wij kunnen dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die u zou lijden ingevolge het gebruik van (de informatie op) onze website.

De website bevat algemene informatie en kan niet gelijkgesteld worden met individueel (juridisch) advies. Het gebruik hiervan gebeurt dan ook op eigen verantwoordelijkheid.

Enkel indien wij ook effectief diensten leveren (die verder gaan dan het gebruik van de website) zijn wij verantwoordelijk voor de correcte toepassing, in overeenstemming met onze servicevoorwaarden.

We kunnen wijzigingen aan deze voorwaarden en aan onze website aanbrengen

Deze gebruiksvoorwaarden worden regelmatig herzien.

Het gebruik van onze website is steeds onderworpen aan de op dat ogenblik geldende gebruiksvoorwaarden.

Onze website staat kosteloos ter beschikking. Wij kunnen niet garanderen dat onze website of eender welke inhoud ervan (ononderbroken) beschikbaar is.

Onze website en deze gebruiksvoorwaarden kunnen steeds door ons gewijzigd worden

Hoe kunt u het materiaal op onze site gebruiken?

Wij zijn eigenaar (of de licentiehouder) van alle auteursrechten met betrekking tot onze website en het hierop gepubliceerd materiaal (zoals teksten, informatie onder welke vorm dan ook, afbeeldingen, enz.). Deze werken worden overal ter wereld beschermd door auteursrechtenwetten en verdragen. Al deze rechten zijn voorbehouden.

Dit materiaal mag niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder onze voorafgaandelijke, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.

Wanneer dit materiaal elders vermeld wordt, moet duidelijk, zichtbaar en uitdrukkelijk naar ons verwezen worden als bron met link naar onze website.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij streven ernaar dat de informatie op onze website volledig en betrouwbaar is. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op deze website, contact opnemen ter correctie ervan is wel altijd mogelijk.
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van deze website en eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u erdoor kan oplopen. Wij behouden het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren. Het plaatsen van een link naar een andere website impliceert niet dat wij de inhoud ervan goedkeuren.

Bij het verzenden van uw persoonlijke gegevens zetten wij alle beschikbare mogelijkheden in om dat veilig te laten gebeuren, maar het gebeurt steeds op eigen risico.

Onze website kan links naar andere sites en informatiebronnen van derde partijen bevatten. Alhoewel wij erover waken om slechts verwijzingen naar betrouwbare websites te voorzien die aansluiten bij onze kwaliteitseisen, worden die links slechts ter informatie verstrekt.

Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van die sites of informatiebronnen, noch over de wijzigingen daaraan en die links kunnen dan ook niet worden geïnterpreteerd als een onze bevestiging dat de inhoud op die websites correct is of aansluit bij onze standpunten.

Virussen

Wij nemen de nodige en redelijk verwachtbare maatregelen om onze website virusvrij te houden, maar kunnen in geen enkel opzicht garanderen dat deze effectief veilig, vrij van bugs of virussen zal zijn.

Als bezoeker moet je zelf zorgen voor adequate bescherming tegen virussen en allerhande malware.

Je mag

  1. onze website niet misbruiken door opzettelijk virussen, Trojaanse paarden, worms, logic bombs of enige andere malware te installeren.
  2. je geen toegang tot niet publiek bedoelde delen van onze website (proberen te) verschaffen, tenzij mits uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. Noch tot de server waarop onze site is opgeslagen of om het even welke andere server, computer of databank die in verbinding met onze site staat.
  3. onze website niet aanvallen door middel van een denial-of-service aanval of een verspreide denial-of service aanval.

Wij zullen elke inbreuk melden aan de bevoegde politiediensten en met hen samenwerken, waarbij wij hen uw identiteit onthullen. In het geval van een dergelijke inbreuk wordt uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk stopgezet.

Linken naar onze website

Je mag naar onze website linken, op voorwaarde dat dit op een eerlijke en wettelijke manier doet, onze reputatie niet schaadt of uitbuit en duidelijk aangeeft dat het een verwijzing betreft, met herkenbaarheid van ons als website-uitbaters.

Je mag geen link leggen op een manier die kan doen vermoeden dat er enige vorm van samenwerking, goedkeuring of steunbetuiging van ons zou zijn, als dat niet het geval is (zoals te blijken uit een voorgaand schriftelijk akkoord).

Tenzij daarover voorafgaand schriftelijk akkoord bestaat, mag je onze website niet op andere sites framen.

Wij behouden ons het recht voor de (impliciete) toestemming voor links steeds in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving.

Welke wetgeving is van toepassing in geval van geschillen?

Deze website wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

Enkel de rechtbanken van arrondissement Tongeren zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen aangaande (het gebruik van) onze website.

Toegang

Deze website is toegankelijk voor recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat. De organisatie waarborgt echter geen compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet kunnen bereiken van de website. Het is verboden om toegang te forceren tot delen van deze website die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Het is eveneens verboden de website aan te passen, zaken toe te voegen of te verwijderen, op welke manier dan ook.